คณะที่ปรึกษา

นายตติยะ ชื่นตระกูล

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

รศ.ดร.เอกบดินทร์ วินิจกุล

สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

รศ.ดร.สมพร จันทระ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)

ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยอธิการบดีผ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU)