คณะกรรมการอำนวยการ

ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา ความคิดเห็น และการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์AiroTec

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล

รักษาราชการแทนอธิการบดี

อ.ดร.ถนัด บุญชัย

รองอธิการบดี

ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี

รองอธิการบดี

อ.ดร.ชาญ ยอดเละ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์