AiroTEC สำรวจการกักเก็บคาร์บอนโดยต้นไม้ในโครงการ Carbon Neutrality

ทีมดำเนินงาน AiroTEC ได้รับสนับสนุนในโครงการยกระดับการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) โดยได้มีกิจกรรม “การประเมินแหล่งกักเก็บคาร์บอนจากภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียวด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์อำเภอแม่ริม ในครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลการสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียม (Remote Sensing) การคำนวณดัชนีพืชพรรณ (NDVI) อากาศยานไร้คนขับ (UAV) เครื่องมือกำหนดตำแหน่ง (GNSS) ควบคู่กับการสำรวจภาคสนามตามหลักเกณฑ์การสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลต้นไม้โดย T-VER หรือ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะนำไปสู่การลดหรือกักเก็บปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Carbon Credit) เพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ต่อไป

camera

ภาพ และข่าว โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่