AiroTEC CMRU ต้อนรับผู้แทน NARIT- GISDA
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานวิจัยนานาชาติ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคพื้นเอเชียประเทศไทย

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ ศุภวิมุติ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (AiroTEC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NARIT และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISDA ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานวิจัยเพื่อการตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคพื้นดินแห่งภาคพื้นเอเชียในโครงการ NASA Asia-AQ ณ อาคาร 13 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (AiroTEC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี (NIER) โดยได้ร่วมสังเกตการณ์การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นดิน (Thailand Ground Measurement)พร้อมทั้ง เรียนรู้อุปกรณ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ข้อมูล อีกด้วย

camera

ภาพ และข่าว โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่