AiroTEC CMRU ร่วมกับ ทต.เมืองเล็น - ทต.หนองแหย่ง MOU ผนึกกำลัง
ส่งเสริม-สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการการบริการวิชาการ
บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับการจัดการคุณภาพอากาศที่ดีให้กับชุมชน

อ.ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (AiroTEC CMRU) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 AiroTEC CMRU ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการคุณภาพอากาศที่ดี ร่วมกับนายสมบัติ เขื่อนแก้ว นายกเทศบาลตำบลเมืองเล็น และนายพิรุณ หน่อแก้ว นายกเทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อ.ดร.ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (AiroTEC) และคณะ นายอัฐ ชัยมงคล ปลัดสภาเทศบาลตำบลเมืองเล็น และนายจำเริญ ศรีวิชัย ปลัดสภาเทศบาลตำบลหนองแหย่ง ร่วมเป็นพยาน ทั้งนี้เพื่อประสานความร่วมมือจากทั้ง 3 หน่วยงาน และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติภารกิจการดำเนินงานทางด้านวิชาการ การบริการวิชาการ การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนสร้างความตระหนัก ป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควันและการเผาควันไฟป่าของชุมชน รวมทั้งการใช้ข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนในเขตเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

camera

ภาพ และข่าว โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่