มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ลงนาม MOU ร่วมกับกรมฝนหลวง
และการบินเกษตร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ น้อมนำสืบสานต่อยอดศาสตร์พระราชา ผนึกกำลังแก้ปัญหาภัยพิบัติ ไฟป่า หมอกควันภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (AiroTEC) เดินหน้าดำเนินงานด้านคุณภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ผนึกความร่วมมือกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านวิชาการ ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อันสูงสุดร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการมีอากาศที่สะอาดอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเขตภาคเหนือ ดำเนินการควบคู่กับปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด Zero Dust หนึ่งศตวรรษราชภัฏเชียงใหม่
 
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามร่วมกับ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วย นายศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากทีมงานบริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประกอบไปด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนา สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯ AiroTEC ประกอบไปด้วย ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ ดร.ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ ดร.ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ และ อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมแอนโดรเมดา อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
camera

ภาพ และข่าว โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่