คณะกรรมการบริหาร

อ.ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์

ผู้อำนวยการ

อ.ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท

รองผู้อำนวยการ

อ.ดร.ดวงเดือน เทพนวล

รองผู้อำนวยการ

อ.วรวิทย์ ศุภวิมุติ

รองผู้อำนวยการ