คณะกรรมการดำเนินงาน

ผศ.ดร.รุ่งนภา ทากัน

ชีววิทยา

ผศ.ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท

พลังงานและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.ดวงเดือน เทพนวล

เคมี

ผศ.ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์

เทคนิคการศึกษา

อ.ดร.ชเนษฏ์ วิชาศิลป์

ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อ.ดร.พิมพ์วัฒน์ ธีรฐิตยางกูร

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อ.ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์

ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

อ.ดร.ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์

บริหารธุรกิจ

ผศ.ศุภณิชย์ จันทร์สอง

นิเทศศาสตร์

อ.ดร.สุดารัตน์ แสงแก้ว

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.ชัยวิชิต ไพรินทราภา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.วรวิทย์ ศุภวิมุติ

ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

อ.ใบชา วงศ์ตุ้ย

ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

อ.ปิยวดี นิลสนธิ

ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

อ.รุ่งนภา จุลศักดิ์

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

อ.ชุติพันธุ์ แสงโสดา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อ.ราฟัตจอน พารัม

อังกฤษ

อ.ตุลยนุสรญ์ สุภาษา

ภาษาจีนธุรกิจ

รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย

สาธารณสุขศาสตร์

อ.จันจิราภรณ์ สท้านไตรภพ

สาธารณสุขศาสตร์

อ.ดร.สิวลี รัตนปัญญา

สาธารณสุขศาสตร์

อ.ดร.ทิพย์พธู กฤษสุนทร

นิเทศศาสตร์

อ.ดร.ศิโรช แท่นรัตนกุล

นิเทศศาสตร์

อ.ดร.อ้อมหทัย ดีแท้

ชีววิทยา

อ.มะลิวัลย์ พวงมณี

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม