ศูนย์ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานสหประชาชาติ (UNESCAP) เทศบาลนครเชียงใหม่ และเครือข่าย เพื่อร่วมจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้แทนจากคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ (UNESCAP) เพื่อเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Workshop on Air Quality Sensors ภายใต้โครงการมลพิษทางอากาศในเขตเมือง (Urban Air Pollution Project) ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา ศูนย์วิทยาการสารสนเทศและการพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และศูนย์ปฏิบัติการ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Workshop on Air Quality Sensors ในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานและแชร์ประสบการณ์ในโครงการติดตั้งเซนเซอร์วัดฝุ่น Air Visual Pro ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 40 เครื่อง นำเสนอสภาพปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และการขยายผลในเรื่องการติดตั้งเครื่องกรองอากาศ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNESCAP ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลนครนครราชสีมา นอกจากนี้ยังเป็นการแนะนำและนำเสนอแต่หน่วยงานเพื่อถอดบทเรียนร่วมกันและเพื่อการวางแผนและติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่นในเทศบาลนครนครราชสีมาต่อไปในอนาคต โดยสาระสำคัญเบื้องต้นของการเสวนาในวันนี้เพื่อสร้างความร่วมมือและยกระดับการดำเนินงานเพื่อการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ที่มีต่อสุขภาพซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคมะเร็งปอด และทำให้อายุขัยของมนุษย์สั้นลง ซึ่งต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

camera

ภาพโดย: CMRU News