Airotec CMRU จับมือเทศบาลตำบลริมเหนือ ลงนาม MOU บูรณาการความร่วมมือ ด้วยการนำนวัตกรรมทางวิชาการมาใช้เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยฝุ่น PM 2.5 พร้อมนำร่องอบรมเชิงปฏิบัติการผลกระทบสุขภาพชุมชนจากปัญหาหมอกควัน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับเทศบาลตำบลริมเหนือ โดยมีอาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (AiroTEC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยร้อยตำรวจตรีสุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ร่วมลงนาม โดยมีคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลริมเหนือ และคณะกรรมการจากศูนย์ AiroTEC ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ศูนย์ AiroTEC มีความยินดียิ่งในการให้ความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย ความร่วมมือในเรื่องการนำนวัตกรรมป้องกันฝุ่นมาเผยแพร่ ได้แก่ การติดเครื่องเซ็นเซอร์วัดคุณภาพอากาศ และเครื่องฟอกอากาศอย่างง่าย นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุน รวมไปถึงการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยฝุ่น PM 2.5 ให้กับชุมชนต่อไป ภายในวันเดียวกันทางศูนย์ AiroTEC ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลกระทบสุขภาพชุมชนจากปัญหาหมอกควัน โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร และได้สาธิตการทำเครื่องฟอกอากาศอย่างง่ายให้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย

camera

ภาพโดย: CMRU News