ทีมงาน AiroTEC ร่วมหารือแลกเปลี่ยนงานวิจัย ตลอดจนเยี่ยมชม CAL-Lab, PSU

เมื่อวันที่ วันที่ 24 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์, รศ.ดร.นริสรา นุธรรมโชติ, และ ดร.ธนาธิป ลิ่มนา ให้การต้อนรับและหารือแลกเปลี่ยนงานวิจัยร่วมกับ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ และ ผศ.ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท จาก AiroTEC, CMRU ตลอดจนเยี่ยมชม CALLab, PSU ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

camera

ภาพโดย: CMRU News