มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หารือความร่วมมือทางวิชาการและการบันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเฟิงเจีย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย .ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (AiroTEC) อ.ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท  อ.วรวิทย์ ศุภวิมุติ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ  อ.ดร.ภัทรานิษฐ์  กิตต์ธิตินันท์ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. Chen Yeon Chu, Institute of Green Products, GIS Research Center, Feng Chia University, Taiwan มหาวิทยาลัยเฟิงเจีย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการบันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) ซึ่งในครั้งนี้ได้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะการขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics) จำนวน 2 คน คือ Miss. CHUANG, CHIAO-YA (Iris) และ Miss. CHENG, YA-CHING (Ginny) มาเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้นแบบบูรณาการ และทำวิจัยแบบย่อ (mini-project) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 17 สิงหาคม 2566 

 

ทั้งนี้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์หลากหลายสาขา ได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปเคมีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,  ภูมิสารสนเทศ, เทคนิคการศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจบริหารธุรกิจนิเทศศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์, และสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ดำเนินการโดยศูนย์ AiroTEC (ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย) ซึ่งในโอกาสต่อไปศูนย์ AiroTEC จะได้ประสานเพื่อรับสมัครนักศึกษาไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเฟิงเจีย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักศึกษา และพัฒนาโครงการของอาจารย์และนักวิจัยร่วมกันต่อไป

camera

ภาพโดย: CMRU News