อาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ ผู้แทน AiroTEC เข้าร่วมการอบรมเพื่อสร้างขีดความสามารถการใช้เครื่องมือและข้อมูล Pan/GEMS

กระทรวง อว. โดย GISTDA ร่วมกับ UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific), NIER และ KOICA เปิดงานฝึกอบรมหลักสูตร “GEMS capacity building training program” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “Building the Pan-Asia Partnership for Geospatial Air Pollution Information” (PAGAPi) โดยมี นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA ภารกิจด้านภูมิสารสนเทศ คุณ Keran Wang จาก UNESCAP คุณ Youngsuk Jun จาก KOICA และคุณ Dongwon Lee จาก NIER ร่วมกันให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น7 อาคาร อาคารรัฐประศาสนภักดี การฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 – 19 มกราคม 2567 ณ GISTDA Training Center กรุงเทพฯ ในรูปแบบ Hybrid ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ 13 คน จากกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลลิปปินส์ สปป.ลาว และเวียดนาม รวมทั้งประเทศมองโกเลียและเกาหลีใต้ เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษาและหน่วยงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนในการใช้ข้อมูลจากเครื่องมือ Pandora และดาวเทียม GEMS เพื่อติดตามและบริหารจัดการมลพิษทางอากาศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ต่อไป

camera

ภาพ และข่าว โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่