ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเข้าพบ AiroTEC เพื่อหารือแนวทาง
การดำเนินงานด้าน Air Quality and Climate Change

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 คุณวารุณี ต่อศรีเจริญ ผู้ช่วยฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ เข้าพบผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ AiroTEC CMRU ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเครือข่าย และหารือแนวทางการดำเนินงานด้านคุณภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Air Quality and Climate Change) ซึ่งปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์วิกฤติฝุ่นควัน PM 2.5 ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก


สำหรับผลของการหารือกันในครั้งนี้คาดว่าทางสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ จะสามารถประสาน และสนับสนุนการดำเนินงานแก่ AiroTEC CMRU เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการและร่วมดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และชุมชนได้ต่อไปในอนาคต

camera

ภาพ และข่าว โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่