คณะผู้บริหาร AiroTEC ร่วมหารือกรอบแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผศ.ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท และ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ เข้าพบรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการพัฒนางานด้านคุณภาพอากาศ และสภาพอากาศ (Air Quality & Climate Action) ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

camera

ภาพโดย: CMRU News