AiroTEC CMRU - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
จับมือลงนาม MOU สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยทางอากาศ
ชูการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ สู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (AiroTEC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินหน้าสู่ความยั่งยืนตามแผนงานผนึกความร่วมมือกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านคุณภาพอากาศ สภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศให้เกิดประโยชน์กับสังคมและชุมชน โดยการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามพันธกิจของศูนย์ AiroTEC และพันธมิตร 2 องค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อันสูงสุดร่วมกัน

 

ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ พร้อมด้วยนายภูธาดล ธีรอธียุต และนางสาวกรมิษฐ์ สมหวัง รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท อาจารย์ ดร.ดวงเดือน เทพนวล อาจารย์วรวิทย์ ศุภวิมุติ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ AiroTEC CMRU และอาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ คณะกรรมการศูนย์ AiroTEC CMRU ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

camera

ภาพโดย: CMRU News