AiroTEC หารือความร่วมมือ และเยี่ยมชม KU Tower ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะผู้บริหาร AiroTEC เดินทางไปประชุมหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านคุณภาพอากาศและสภาพอากาศ ณ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศ (KU Tower) ที่ตั้งภายในมหาวิทยาลัยมีความสูง 117 เมตร และสามารถบันทึกข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ระดับความสูงต่างๆ พร้อมทั้งข้อมูลคุณภาพอากาศของมลสารหลายประเภท อาทิ PM2.5, NO2, SO2, CO2, O3 ข้อมูลดังกล่าวถูกนำมาเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ด้านคุณภาพอากาศขั้นสูง นอกจากนั้นยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านงานวิจัยได้รับการต้อนรับและบรรยายตัวอย่างงานวิจัยที่หลากหลายอย่างลึกซึ้งและการดำเนินงานที่มีประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง โดยมี รศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง ผศ.ดร.ภาคภูมิ ชูมณี และ อ.ดร.ธัญภัสสร์ ทองเย็น อาจารย์ประจำคณะคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 12 กันยายน 2566

 

AiroTEC, CMRU เป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นโดยมุ่งหวังเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังคมเพื่อร่วมดำเนินงานด้านวิกฤติหมอกควัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือของไทย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการในครั้งนี้จะนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานสำหรับการจัดการด้านคุณภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ต่อไป

camera

ภาพโดย: CMRU News