AiroTEC และ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
ด้าน Air Quality, Climate Change and Environment

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง AiroTEC กับ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (AiroTEC) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาร่วมลงนามความร่วมมือโดยมีคณะผู้บริหารของศูนย์ AiroTEC และ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานทางวิชาการ การบริการวิชาการ และโครงการ หรือ กิจกรรมต่างๆ ด้านคุณภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Air Quality and Climate Change) และสิ่งแวดล้อม (Environment) รวมทั้งการสร้างความตระหนัก ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ในระดับชุมชน จังหวัด และระดับประเทศ
camera

ภาพ และข่าว โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่