AiroTEC CMRU จับมือเทศบาลตำบลสันผักหวาน
ลงนาม MOU บูรณาการความร่วมมือ
ด้วยการนำนวัตกรรมทางวิชาการมาใช้เพื่อส่งเสริมคุณภาพอากาศ
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่ดีของชุมชน

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยมีอาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ AiroTEC และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาถ รองผู้อำนวยการศูนย์ AiroTEC พร้อมด้วยนายเจริญ คำยามา นายกเทศบาลตำบลสันผักหวาน นางสาวนิศาชล ทองขาว ปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน และนางวาสนา เดชพงษ์วรานนท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมลงนามความร่วมมือ โดยมีคณะผู้บริหารของตำบลสันผักหวาน และคณะกรรมการจากศูนย์ AiroTEC ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ศูนย์ AiroTEC มีความยินดียิ่งในการให้ความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมด้านวิชาการ และการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่ดีของชุมชน

camera

ภาพ และข่าว โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่