AiroTEC CMRU ร่วมมือกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงนาม MOU ด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมีอาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (AiroTEC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิสา ยาอีด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมลงนามด้วยระบบดิจิทัล โดยมีคณะผู้บริหารของศูนย์ปฏิบัติการ AiroTEC และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมเป็นสักขีพยาน
การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมงานบริการวิชาการ และการพัฒนาต่อยอดการใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพอากาศ สุขภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติตามหลักการ (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

camera

ภาพ และข่าว โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่