ศูนย์ปฏิบัติการ AiroTEC CMRU ร่วมรับเสด็จพันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล
ในกิจกรรม "Beyond the Village"

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมการส่งมอบและติดตั้งห้องแรงดันบวก ซึ่งเป็นโครงการแจกจ่ายและแนะนำ  วิธีทำเครื่องฟอกอากาศและห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 แบบง่าย (DIY) ภายใต้ชื่อ Beyond the Village โครงการนี้อยู่ในความดูแลของ หม่อมราชวงศ์พริมา ยุคล ธิดา  ในพระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงรุกในการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน นอกจากนี้ยังมีการขยายผลกิจกรรมในระยะต่อไปที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ที่ดีอย่างต่อเนื่อง


ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (AiroTEC) และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จ ณ โรงเรียนวัดป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

camera

ภาพ และข่าว โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่