AiroTEC ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี พ.ศ.2567

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครบรอบ 100 ปีในระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2567 ศูนย์ปฏิบัติการฯ AiroTEC ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายการดำเนินงานคือ UNDP, NIER แห่งเกาหลีใต้, GISTDA, กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และ Dr.Hygiene Medical Products Co.,Ltd.


สำหรับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) ที่ได้ให้การสนับสนุน AiroTEC, CMRU เพื่อดำเนินโครงการ Clean Air Without Border โครงการความร่วมมือไทย-ลาว สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ลดการเผาไหม้เพื่ออากาศสะอาด และสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตามหลักสากลเพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับนานาชาติ


สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเกาหลี (NIER) ในนามหน่วยงานระดับนานาชาติที่ให้การสนับสนุน AiroTEC, CMRU เพื่อพัฒนาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ Pandora Spectrometer ที่ทำงานร่วมกับข้อมูลดาวเทียมเซนเซอร์ระบบ GEMS เพื่อการตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคพื้นเอเชีย และสนับสนุนโครงการ ASIA-AQ ร่วมกับองค์การนาซ่าแห่งประเทศสหรัฐอเมริการ ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมา NIER ได้สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยและในระดับเอเชียทำให้เกิดเครือข่ายการดำเนินงานในระดับกว้าง


สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISDA ในนามหน่วยงานพันธมิตรระดับประเทศสร้างประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างในเรื่องไฟป่า หมอกควัน การลดภาวะโลกร้อน การสำรวจและวิเคราะห์คาร์บอนเครดิตของต้นไม้โดยใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีดาวเทียม ซึ่งในนิทรรศการได้นำเครื่องมือไลดาร์ (LiDAR) เพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติของต้นไม้และป่าไม้เพื่อประโยชน์ในการคำนวนการกักเก็บคาร์บอน นอกจากนั้นยังได้จัดแสดงแบบจำลองดาวเทียม Theos-1 และ Theos-2 ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของไทยที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายเพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ที่สำคัญที่ใช้ในการพัฒนาประเทศชาติ


กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับการแสดงภารกิจด้านการจัดการปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยได้แสดงนิทรรศการ “พสันตนวสมัย ฝนหลวงในรัชการปัจจุบัน” การจัดแสดงจรวดแปรสภาพอากาศเพื่อการทำฝนเมฆเย็น แก้ภัยแล้ง การสลายลูกเห็บ ซึ่งฝนหลวงถือเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและสามารถบรรเทาปัญหาด้านคุณภาพอากาศได้อย่างแท้จริง


บริษัท ดร.ไฮจีน เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด ได้ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแก่ชุมชน อาทิ เครื่องฟอกอากาศ พัดลมดูดอากาศเพื่อจัดทำห้องแรงดันบวกปราศจากฝุ่นควัน หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 นอกจากนั้นบริษัท ดร.ไฮจีน ยังมีแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อร่วมพัฒนาโครงการการลดและกักเก็บคาร์บอนเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน

camera

ภาพ และข่าว โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่