ผู้บริหารศูนย์ AiroTEC นำนักวิจัยสิ่งแวดล้อม NIER เกาหลี
เข้าพบหารือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถกสกัดฝุ่น PM 2.5
ผนึกกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาร่วมกัน

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เมื่อเวลา 10.00 น. ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (AiroTEC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี (NIER) เข้าพบนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางในการตรวจสอบและลดต้นกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งแสวงหามาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน พร้อมวางแนวทางการป้องกันปัญหาหมอกควัน และให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านคณะทำงานร่วมระหว่างศูนย์ AiroTEC นักวิจัยสิ่งแวดล้อม NIER เกาหลี และจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ การพัฒนาศักยภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อการมีอากาศที่สะอาดอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

camera

ภาพ และข่าว โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่