Enveritas องค์กรระหว่างประเทศ ทำงานร่วมกับ AiroTEC
เพื่อสำรวจและประเมินความยั่งยืนของระบบการผลิตกาแฟ เพื่อยุติความยากจนในภาคส่วนกาแฟทั่วโลก

Enveritas ได้สนับสนุนโครงการวิจัยความร่วมมือเพื่อสำรวจแนวปฏิบัติในการทำฟาร์มกาแฟ และประเมินความยั่งยืนของระบบการผลิตกาแฟทั่วโลก โดยร่วมพัฒนาแบบสำรวจ การปลูก การแปรรูปผลผลิต การบริหารจัดการ การประเมินทรัพยากรธรรมชาติของการปลูกกาแฟในภาคเหนือของประเทศไทย การประเมินห่วงโซ่อุปทานเพื่อยุติความยากจนในภาคส่วนกาแฟทั่วโลก โดย Mr.Ivan Mahardika ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลเชิงลึกประจำภูมิภาคเอเชีย และ Ms.Monica นักคอมพิวเตอร์เพื่องานสำรวจประจำ Enveritas ได้ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานกับ อาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ และอาจารย์วรวิทย์ ศุภวิมุติ จากศูนย์ฯ AiroTEC เมื่อวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อสรรหาทีมงานสำรวจฟาร์มกาแฟ การอบรมการใช้เครื่องมือ และทดลองเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องในระดับสูงสำหรับการวิเคราะห์


สำหรับ Enveritas เป็นองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรไม่แสวงหากำไร เริ่มงานสำรวจวิจัยด้านกาแฟและโกโก้ทั่วโลกตั้งแต่ปีค.ศ. 2016 ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นทั่วโลกเพื่อเข้าใจสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความท้าทายที่กาแฟต้องเผชิญ โดยในปี ค.ศ. 2023 ได้ทำการสำรวจและประเมินการผลิตกาแฟทั่วโลกในเอเชีย แอฟริกา ละตินอเมริกาถึง 85% ใน 26 ประเทศรวมถึงประเทศในเอเชียแปซิฟิก เช่น เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี และอินเดีย และสำหรับ ในปีค.ศ. 2024 นี้ ได้ร่วมมือกับ AiroTEC, CMRU ดำเนินการสำรวจเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ผลการสำรวจคาดว่าจะสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจบริบทกาแฟในประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ และเพื่อความยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมกาแฟ ซึ่งแนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้นนี้จะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถมีส่วนร่วมในตลาดส่งออกที่เน้นความยั่งยืนทางด้านอาชีพได้ต่อไป

camera

ภาพ และข่าว โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่