มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ MOU ร่วมกับสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเกาหลี (NIER) ตั้งเป้าพัฒนาการสอนและการวิจัย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.ดร.ถนัด บุญชัย และ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเกาหลี (NIER) นำโดย President Han-Sung Kum และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันทั้งสองแห่ง  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่โครงการวิจัยร่วมกันหลายโครงการ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือใหม่ๆ และเพิ่มมูลค่าทางวิชาการให้กับทั้ง NIER และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในอนาคต โดยในวันที่29พฤศจิกายน2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้จัดการประชุมวิชาการในหัวข้อ “ปัญหามลพิษทางอากาศในเอเชียและปัจจุบัน”  ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย

 

จากนั้น อ.ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่ออากาศที่ดีแห่งเอเชีย (ศภอ.) หรือศูนย์ AiroTEC (Asian Air Quality Operations Center by Space Technology, Geo-informatics & Environmental Engineering) พร้อมด้วย อ.ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ รับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการ งานเครือข่ายความร่วมมือ และงานการต่างประเทศ และ อ.วรวิทย์ ศุภวิมุติ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีอวกาศ ภูมิสารสนเทศ เครื่องมือและข้อมูล Pandora ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ GEMS พร้อมทีมงาน ได้นำคณะจาก NIER เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการบินจำลอง (Cabin Mock up) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ ณ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ และเยี่ยมชมพื้นที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคพื้นดินแบบสเปคโตรมิเตอร์ระบบ Pandora (Ground Based Remote Sensing) บนดาดฟ้า อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

 

สำหรับ บันทึกความเข้าใจ (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING: MOU) ระหว่าง สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเกาหลี (NIER) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างสององค์กรในการพัฒนาการสอนและการวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรอื่น ๆ ระหว่างทั้งสองฝ่าย อันจะเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานทั้งในด้านการศึกษาและการวิจัยในอนาคต

camera

ข่าวโดย: CMRU News