shape_3.png

พันธกิจ

ระดมพลังของนักวิจัยที่หลากหลายศาสตร์

 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ในประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีความประสงค์และอาสาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมมือในการจัดการปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายในการจัดการด้านคุณภาพอากาศที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติตามหลักการ SDGs ข้อที่ ๑๓ เรื่องการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (Climate Action)

 

จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (ศภอ.) หรือศูนย์ AiroTEC (Asian Air Quality Operations Center by Space Technology, Geo-informatics & Environmental Engineering) โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณะทำงานประกอบด้วยอาจารย์และนักวิจัย บุคคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเองและมีความสนใจร่วมกันในงานทางด้านอากาศ ทั้งทางวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อบูรณาการศาสตร์และขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในการสร้างความตระหนัก ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาไฟป่า ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันจะส่งผลต่อการจัดการคุณภาพอากาศที่ดีร่วมกัน

พันธกิจ ประกอบด้วย……..

 

  1. สร้างเครือข่ายด้านคุณภาพอากาศกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
  2. จัดทำฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลด้านคุณภาพอากาศ
  3. ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  4. สร้างและแลกเปลี่ยนนักวิจัย นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
  5. สร้างระบบเตือนภัยคุณภาพอากาศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสิ่งแวดล้อม
  6. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศให้เกิดประโยชน์กับสังคมและชุมชน
  7. ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาที่มีงานวิจัยด้านคุณภาพอากาศโดยบูรณาการร่วมกับหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  8. บริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
  9. พัฒนาเพื่อนำไปสู่การต่อยอดจากคุณค่าเป็นมูลค่าได้