มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ในประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีความประสงค์และอาสาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมมือในการจัดการปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้น

เป้าหมายในการจัดการด้านคุณภาพอากาศที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติตามหลักการ SDGs ข้อที่ ๑๓ เรื่องการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (Climate Action)

…ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย คณะทำงานประกอบด้วย:

อาจารย์และนักวิจัย บุคคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเองและมีความสนใจร่วมกันในงานทางด้านอากาศ ทั้งทางวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชน

มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อบูรณาการศาสตร์และขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในการสร้างความตระหนัก ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาไฟป่า ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันจะส่งผลต่อการจัดการคุณภาพอากาศที่ดีร่วมกัน

From space
to the earth
for communities