AiroTec CMRU ให้การต้อนรับองคมนตรี เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน
“Zero Dust หนึ่งศตวรรษ ราชภัฏเชียงใหม่”

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธแสดงผลการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (ศภอ.) (AiroTEC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้แคมเปญ “Zero Dust หนึ่งศตวรรษ ราชภัฏเชียงใหม่” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สายธารวิถีปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

ภายในงานได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรและเครือข่ายของศูนย์ฯ เข้าร่วมแสดงผลงาน อันได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISDA, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ United Nations Development Programme (UNDP) มากับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืน SDGs นอกจากนี้สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี (NIER) ได้จัดแสดงเครื่องตรวจวัดภาคพื้นดิน Pandora มาสาธิตเพื่อวัดคุณภาพอากาศ ส่วนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้นำเสนอภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศไทย ปิดท้ายด้วย บริษัท Dr.Hygiene จำกัด ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อคุณภาพที่ดีแก่ชุมชน

 

ในการนี้ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ AiroTEC CMRU ดร.ดวงเดือน เทพนวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ ศุภวิมุติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ AiroTEC CMRU และคณะกรรมการศูนย์ AiroTEC CMRU ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตเวียงบัว

 

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประสานประโยชน์ความร่วมมือระหว่างศูนย์ AiroTEC CMRU มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับหน่วยงานพันธมิตรภายนอกเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมมาตลอด 1 ศตวรรษ

camera

ภาพ และข่าว โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่